Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

01.08.2024
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2024 - 21.03.2024

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2024 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Kevään 2024 yhteishaku aukeaa helmikuussa. Haku tapahtuu Opintopolussa (opintopolku.fi).
Tulokset julkaistaan hakijoille kesäkuussa 2024.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon järjestetään soveltuvuuskoe.

Lähihoitajan työ on asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta toimintakyvystään ja työhyvinvoinnistaan. Työskentelyn ydin on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Haet Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Sedussa sosiaali- ja terveysalalle järjestetään soveltuvuuskoe.

Katso, mitä Lyylistiina kertoo soveltuvuuskokeista https://youtu.be/u9AnC1c75eI

Riina-opo kuvaa, mitä kannattaa alalla ottaa huomioon https://youtu.be/dw-Z7ZXMqU4

Lähihoitaja toimii hoito- ja huolenpitotehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työpaikkoina voivat olla mm. asiakkaan koti, päiväkoti, terveyskeskus, palvelukeskus, asuntola, lastensuojelu, sairaala, päihde- tai mielenterveysyksikkö ja hoivakoti.

Lähihoitaja tarvitsee monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään. Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän siirtyy osaamisalan opintoihin.

Opiskelupaikka Sedussa:

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie ja mahdolliset osaamisalat – vuosittain Seinäjoella alkaa 4–6 osaamisalaa:
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- Suunhoidon osaamisala
- Vammaistyön osaamisala

Opiskelija voi hakea osaamisalaan mihin tahansa Sedun lähihoitajakoulutusta järjestävään toimipisteeseen.

Sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Jokainen lähihoitajaopiskelija suorittaa ensin kaksi pakollista tutkinnon osaa Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp) ja siirtyy sitten osaamisalaopintoihin (75 osp).

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
-ikääntyneiden palveluihin
-ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, lääkehoitoon, kotihoitoon ja saattohoitoon
-voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan vanhustyöhön, toiminnallisuuteen ohjaamiseen ja mielekkään elämän edistämiseen
-asiakasturvallisuuteen ja ergonomiaan
-ravitsemukseen ja suunhoitoon.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä:
-lasten hoito, kasvatus ja ohjaus varhaislapsuudessa, kouluiässä ja nuoruudessa

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnoissa keskeistä:
-asiakkaan ammatillinen kohtaaminen ja mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
-mielenterveys- ja päihdetyön erilaiset menetelmät ja asiakkaiden kanssa työskentely erilaisissa toimintaympäristöissä
-asiakkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen edistäminen
-moniammatillisissa verkostoissa toimiminen

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
-sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventämiseen elämänkaaren eri vaiheissa
-asiakkaan hoitotyöhön tämän kotona
-akuutteihin ja erityisiin hoitotilanteisiin laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona
-terveyden edistämiseen
-ravitsemukseen
-mielenterveystyöhön
-lääkehoitoon.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Suunhoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä:
-suun terveys, suun sairaudet ja niiden syntymekanismia koskeva tieto
-suun ja hampaiden tutkimusmenetelmät, perus- ja erikoishammashoito
-alan työvälineet ja materiaalit sekä hoitoympäristön toimintavalmius
-aseptinen työskentely ja välinehuolto
-lääkehoito suun hoitotyössä
-suun terveyden edistäminen.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp (Ennen tämän tutkinnon osan opintojen aloittamista opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tutkinnon osa Suun hoitotyössä toimiminen.)

Vammaistyön osaamisalan opinnoissa keskeistä:
-vammaisuus ja elämänkulku
-vammaisen asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä palveluohjaus
-kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen
-osallisuus ja itsemääräämisoikeus
-lääkehoito, terveydenhoito ja perushoito, ravitsemus, hätätilanteet ja ensiapu

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Simulaatio on vahvasti läsnä opinnoissa, tekniikka mm. AgeMan auttaa, jotta asiakkaan tila tulisi tutummaksi. Kurkkaa https://youtu.be/7vo4dgkSfbU


Opintojen rakenne Lähihoitajan opinnoissa

Ammatilliset tutkinnon osat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp (pakollinen tutkinnon osa)
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp (pakollinen tutkinnon osa)
3. Osaamisala 75 osp:
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- Suunhoidon osaamisala
- Vammaistyön osaamisala
4. Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp mm. äidinkieltä, matematiikkaa, vieraita kieliä
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7854765

Seuraa IG-kanavaa @sedulahihoitaja

Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä. Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys--ja-hyvinvointialalla

Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää:  https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web  

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.   

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  

Lisätietoja

Sedu Suupohjantien opinto-ohjaajat:
Riina Lahti, puh. 040 868 0177, riina.lahti(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: