Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaamisen osoittaminen ja arviointi tapahtuu tekemällä käytännön työtehtäviä näytössä. Näyttöjen arviointiin osallistuu opettaja ja työelämän edustaja. Tarkempaa tietoa osaamisen osoittamisesta saat osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta ja työelämässä oppimisen ohjaajalta. 

Arvioinnin tehtävänä on

  • ohjata ja kannustaa sinua tavoitteiden saavuttamisessa
  • kehittää itsearviointitaitojasi
  • tukea kasvuasi niin ammatillisesti kuin ihmisenäkin
  • antaa tietoa osaamisestasi sinulle itsellesi, opettajille, työnantajille ja jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritukset arvioidaan asteikolla Hyväksytty/hylätty.

Opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa käytännön taitoja, joita voi oppia vain tekemällä työtä ja hankkimalla tarvittavat teoriatiedot. Tämä vaatii sinulta säännöllistä osallistumista opetukseen kaikissa opinnoissa.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu (L 531/2017, 55 §)

Arvioinnin tarkistaminen

Opiskelija voi pyytää arvioijilta arvioinnin tarkistamista kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. 

Arvioinnin oikaisu tutkintokoulutuksessa

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen, hän voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on ilmeisen virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat perustellusta syystä.

Työelämätoimikunnille voi lähettää oikaisupyynnön ja muita niiden toimialaan kuuluvia asiakirjoja sähköpostilla osoitteeseen tyoelamatoimikunnat(a)oph.fi. Oikaisupyynnössä yksilöitävät asiat löytyvät Opetushallituksen www-sivuilta.