Esimiesareenan sosiaali- ja terveysalan teematarjotin

Olemme räätälöineet sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville omia teemoja, joissa painotetaan sote-alan esimies- ja johtamistyössä vastaan tulevia asioita, alan erityispiirteet huomioiden. Voit suorittaa Esimiesareenalla sosiaali- ja terveysalalle suunnatun lähiesimiestyön ammattitutkinnon tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Aloittavien opiskelijoiden orientaatiotilaisuudessa käymme läpi tulevaan koulutukseen liittyviä asioita.

Teema sanoittaa erilaisuutta ja laajentaa ihmistuntemusta – lähtökohtana on ymmärtää oma toimintatapansa, vahvuudet ja kehittämiskohteet. Analyysi pohjautuu itsearviointiin ja on oiva tapa kehittää johtamisosaamista sekä viestintää ja vuorovaikutustaitoja, ymmärrät myös paremmin erilaisuutta työyhteisössä.

Hankinnat ja kilpailutus teeman tavoitteena on, että opiskelija hallitsee hankintaprosessin julkisella ja yksityisellä sektorilla, sekä osaa toimia hankintoihin liittyvien säädösten, määräysten ja toimintatapojen mukaisesti.

Teeman tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja johtaa organisaation henkilöstövoimavaroja. Opiskelija osaa ohjata henkilöstöprosesseja sekä valita tarkoituksenmukaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä.

Teeman tarkempi sisältökuvaus on tulossa lähiaikoina.

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää jatkuvan parantamisen periaatteen ja osaa johtaa muutoksia työelämässä sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa kehittämisprojekteja yhdessä henkilöstön kanssa.

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää monikulttuurisen työyhteisön haasteita monipuolisesti ja osaa johtamisessaan ottaa huomioon eri kulttuurien erityispiirteitä viestinnässä ja vuorovaikutustilanteissa.

Teeman tavoitteena on, että opiskelija osaa keskeisimmät asiat tuotesuunnittelusta, hallitsee tuotteen markkinoinnin, myynnin sekä hinnoittelun.

Opiskelija oppii neuvottelemaan ja ratkaisemaan ongelmia erilaisten asiakkaiden, sidosryhmien ja työyhteisön jäsenten kanssa tuloksekkaasti.

Tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa millä välineillä/ keinoilla voi edistää oman työyhteisönsä/ vastuualueensa/ organisaationsa toimintaedellytyksiä julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Tavoitteena on, että opiskelija kykenee arvioimaan monipuolisesti omaa johtamisosaamistaan ja tekemään johtamistaitojen kehittämissuunnitelman.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää yrityksensä / osastonsa / vastuualueensa henkilöstön osaamista.

Tavoitteena on ymmärtää palvelujen asiakaskokemuksen prosessi ja sen kussakin vaiheessa käytettävät menetelmät.

Teeman tavoitteena on, että esimies osaa perehdyttää sekä ohjata ja arvioida työssä oppijoita ja harjoittelijoita, mutta myös muita työntekijöitä osaamisen kehittämisessä.

Teeman tavoitteena on, että opiskelija osaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet ja kykenee käyttämään niitä erilaisten työkalujen avulla työssään erilaisissa tilanteissa, suunnittelussa ja käytännön teoissa.

Teeman tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää strategisen suunnittelun prosessin ja sen merkityksen toiminnan kehittämisessä.

Teeman tarkempi sisältökuvaus on tulossa lähiaikoina.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kehittää yrityksensä/ osastonsa/ vastuualueensa henkilöstöresursseja lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti (mm. esihenkilön ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työlainsäädäntö jne.).

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää työntekijöiden työhyvinvoinnin merkityksen osana henkilöstöjohtamista sekä merkittävänä osana yrityksen/ organisaation menestymistä.

Tavoitteena on tukea opiskelijan roolin muutosta työntekijästä lähiesimieheksi siten, että hän ymmärtää esimiesroolin eri ulottuvuudet ja lähiesimieheen päivittäisessä työssä kohdistuvat odotukset.

Lisätietoja:

Katajamäki, Päivi

Opettaja | Esimiestyö ja johtaminen, Yrittäjyys

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie