Esimiesareenan tutkinnot

Esimiesareenalla on tarjolla seuraavat tutkinnot:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu johtajille ja esimiehille, joilla on kokemusta vastuualueensa (talous- ja strategiavastuu) johtamisesta.

Sedussa voit opiskella johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan. Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Koulutuksen käynyt osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana, samoin kuin johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimivia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten tai muiden organisaation työtehtävissä toimimisen.

Henkilöstöhallinnon osaamisala
Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Kaupan osaamisala
Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna.

Taloushallinnon osaamisala
Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa tai laatia konsernitilinpäätöksen.

Sedu ei toistaiseksi järjestä koulutusta kiinteistönvälityksen osaamisalasta eikä kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalasta. Ilman koulutusta tutkinnon voi suorittaa, jos

  • tutkinnon suorittajalla on jo kaikkien tutkintovaatimusten mukainen osaaminen ja
  • tutkinnon suorittaminen onnistuu hakeutujan omassa työssä.

Tarkoitettu henkilöille, jotka sekä johtavat työryhmää että toimivat sen jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä. He suunnittelevat ja ohjaavat ryhmän toimintaa ja seuraavat ja arvioivat ryhmän tuloksia sekä raportoivat ja viestivät niistä. He myös perehdyttävät ryhmänsä jäseniä. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti asiakassuhteiden hoitoon, toiminnan kannattavuuteen, henkilöstötyöhön tai kehittämiseen. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat ammattitutkinnon vaatimuksia.

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä, johtaa vastuualueensa tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Alakohtaiset esimiesvalmennukset:

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon esimiestyön osaamisala on tarkoitettu ajoneuvoalan työnjohto- tai esimiestehtävissä toimiville. Opiskelija oppii mm. laatimaan sopimuksia, tekemään tarjouksia, vastaamaan hankinnoista, ohjaamaan ja johtamaan päivittäistä toimintaa, tekemään työaikajärjestelyitä, arvioimaan toiminnan tuloksellisuutta, laatimaan vastuualueelleen toimintasuunnitelman ja hyödyntämään aktiivisesti digitaalisia esimiestyön välineitä ja järjestelmiä.

Ajoneuvoalan esimiestyön osaamisalan tutkintonimike on korjaamon esimies, kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Ajoneuvoalan esimiestehtävissä toimiminen. Mikäli opiskelija valitsee tutkinnon osan Korjaamon työnjohtotehtävissä toimiminen, tutkintonimike on korjaamon työnjohtaja.

Henkilöille, jolla on vahva elintarvikealan perusosaaminen tai joka on toiminut elintarvikeyrittäjänä voi laajentaa osaamistaan suorittamalla elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon. Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä elintarvikealalla työnjohto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä, kuten myynti-, markkinointi-, tuotekehitys- tai tehdaspalvelutehtävissä. Hän voi toimia myös alan itsenäisenä yrittäjänä. Hän tuntee käytännössä oman yksikkönsä tai yrityksensä nykytilan ja strategiset tavoitteet. Kielitaito osoitetaan äidinkielen lisäksi englannin kielessä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Isännöinnin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat vaativissa isännöinnin tehtävissä, isännöitsijöinä, kiinteistömanagereina, johto- asiantuntija- tai kehitystehtävissä. Tutkinnon suorittamispaikoiksi soveltuvat isännöintiyritykset, kiinteistön omistaja yhteisöt tai omistaja- tai käyttäjäpalveluja tuottavat yritykset. Myös yrittäjä voi suorittaa isännöinnin erikoisammattitutkinnon.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joka toimivat erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä, tai yksikön päällikkönä. Tutkinnon suorittamispaikoiksi soveltuvia organisaatioita ovat erilaiset majoitus- ja ravitsemisliikkeet, kuten hotellit, ravintolat, julkiset ravitsemispalvelut, kahvilat, pikaruokaravintolat, liikenneasemien ravintolat sekä matkustajalaivojen ravintolat ja rahtilaivat. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti työpaikkaohjaajan tehtäviin, kehittämisprojektiin, monimuotoisen työyhteisön johtamiseen tai hän voi liittää osaksi tutkintoaan osan yrittäjän ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta. Kielitaitovaatimuksena on toinen kotimainen ja yksi vieras kieli. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu palvelulogistiikan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimiville. Tutkinnon varastologistiikan osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tuotannon-, tukku-, tai kaupanvarastojen esimies- tai asiantuntijatehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella työpaikkansa varastointiprosessia huomioiden kustannustehokkuuden, laadun ja turvallisuuden. Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien eritysalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä, esimiestehtäviin, kehittämisprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen, toimitusketjun hallintaan tai luvanvaraisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin.

Sedu ei toistaiseksi järjestä koulutusta toimitusketjun hallinnan osaamisalasta eikä lastinkäsittelyn osaamisalasta. Ilman koulutusta tutkinnon voi suorittaa, jos tutkinnon suorittajalla on jo kaikkien tutkintovaatimusten mukainen osaaminen ja tutkinnon suorittaminen onnistuu hakeutujan omassa työssä.

Puhtaus-, kiinteistö- ja kotityöpalvelualan esimiehille sekä yrittäjille kuten palveluesimiehille, palvelupäälliköille, kiinteistöpäälliköille ja muille alan esimiestehtävissä toimiville.

Hae koulutukseen: