Oppisopimus ja koulutussopimus yrityksille

Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida työntekijöitä tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä. Kouluttamalla työntekijän työpaikalla saat tarpeeseesi sopivinta osaamista nopeasti ja maksutta. Tutkinnot ovat tuhansien eurojen arvoisia, mutta työnantajana maksat vain palkkakulut.

Koulutussopimuksella opiskeleva ei ole työsuhteessa työpaikkaan vaan oppilaitoksen kirjoilla ja vastuulla. Koulutussopimuksen kestoa ei ole ajallisesti rajattu, vaan sen etenemisestä sovitaan tutkinnon osa kerrallaan.

OPPISOPIMUS

Oppisopimuskoulutus perustuu aina työsuhteeseen, joten palkkaan, työaikaan ym. työsuhteen yksityiskohtiin liittyvät neuvottelut kannattaa käydä jo alustavasti valmiiksi ennen yhteydenottoa Sedun oppisopimuspalveluihin: https://sedu.fi/tietoa-sedusta/yhteystiedot/yhteystiedot-yrityspalvelut-ja-oppisopimus/

Yrittäjänä toimiva voi myös itse kouluttautua oppisopimuksella. Hänen tukenaan oppisopimuksen ajan toimii esim. hänen yrittäjäkollegansa tai joku muu kokenut mentori, jonka hän voi itse valita. Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta kohdasta: Oppisopimus yrittäjälle.

Oppisopimustyösuhteen edellytyksiä 

-opiskelijalla on lisäosaamisen hankkimisen tarve tavoitteena olevaan tutkintoon tai sen osaan (näyttöä ei ole annettu)

-oppisopimusopiskelijalle on tarjottava tutkinnon tai sen perusteen mukaisia työtehtäviä keskimäärin, vähintään 25h/vko

-opiskelijalle maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa

-työpaikalta tulee nimetä opiskelijalle ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja

-molempien tulee sitoutua koulutuksen tavoitteisiin ja osallistumiseen

-oppisopimusta ei voida solmia samanaikaisesti (muun koulutuksen) äitiysloman, vanhempain-, vuorottelu- tms vapaan aikana

Esitiedot ja arviointi

Työnantaja, täytäthän tietosi oppisopimusta varten (pitkät oppisopimukset)

Yrittäjän mentori, täytäthän tietosi tästä

Oppisopimusten allekirjoittaminen

Sedu käyttää lähtökohtaisesti sähköistä allekirjoitusta hoksien ja aikuisten opiskelijoiden oppisopimusten allekirjoittamisessa, mikä edellyttää joko verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttöä vahvassa tunnistautumisessa. Mobiilivarmenteen käyttöön ottaminen on helppoa. Lisätietoa löydät täältä: https://mobiilivarmenne.fi/

Oppisopimusopas

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ei edellytä koulutuskorvauksen maksamista, mutta Sedu maksaa työnantajalle oppisopimusajalta koulutuskorvausta harkinnan mukaan. Koulutuskorvauksen suuruus riippuu suoritettavasta tutkintotasosta, tarvittavan ohjauksen määrästä ja koulutuksen muista kustannuksista. Pääsääntöisesti maksamme koulutuskorvauksia seuraavasti:

– perustutkinto 100-130 € / kk

– ammattitutkinto 30-50 € / kk

– yrittäjän mentori 50 € / kk

– erikoisammattitutkinto 0 €

Korotettu koulutuskorvaus oppisopimuskoulutuksessa maksetaan niille työnantajille, jotka työllistävät alle 20-vuotiaita, vailla 2. asteen tutkintoa olevia nuoria, jotka tekevät koko perustutkinnon tai perustutkinnon loppuun oppisopimuksella. Korotettu koulutuskorvaus perustutkinnossa on 200 tai 300 € /kk ohjauksen tarpeesta riippuen. Se maksetaan normaalin koulutuskorvauksen (katso edellä) lisäksi. Korvaussummat ovat voimassa 1.1.-30.6..

Koulutuskorvauksen summan määrittelyssä otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:

– Jos kyseessä rekrytointi vakituiseen työsuhteeseen, koulutuskorvaus maksetaan koulutuskorvaus ylimmän mahdollisen summan mukaisesti               

– Jos kyseessä hyvin nuori (esim. 15-17 v.) hlö, jolla vähän kokemusta, maksetaan ylimmän mahdollisen summan mukaisesti

– Jos henkilöllä on erityisen tuen suunnitelma, joka vaatii työpaikkaohjaajalta normaalia enemmän, maksetaan ylimmän mahdollisen summan mukaisesti            

– Jos kyseessä maahanmuuttaja, jolla on vielä haasteita suomen kielen kanssa, maksetaan ylimmän mahdollisen summan mukaisesti

Huom. Koulutuskorvausta ei makseta alle kuukauden pituisista oppisopimuksista.

Palkkatuesta päättää TE-toimisto

Työnantajan on mahdollista hakea palkkatukea oppisopimustyöntekijän palkkaamiseen, mikäli oppisopimussuhteeseen palkataan työtön työnhakija.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Työnhakijalla tulee olla TE-toimiston edellyttämä kouluttautumissuunnitelma. Palkkatukea ei voida myöntää, mikäli työnantajalla on hoitamattomia verovelkoja tai muita työnantajavelvoitteita. Palkkatuki on 30-50 % palkasta riippuen oppisopimusaikaa edeltävän työttömyyden kestosta.

Työnantaja hakee palkkatuen itse. Palkkatuesta päättää aina paikallinen TE-toimisto. Palkkatukipäätöksen käsittelyyn on varattava aikaa 10 arkipäivää.

Seinäjoen TE-toimisto palvelee osoitteessa Valtionkatu 1 (Matkakeskus), p. 029 504 6510  (työnantaja-asiakkaat).

Lisätietoa palkkatuesta

Työnantaja sitoutuu

• työsuhteen mukaisiin työnantajan velvoitteisiin (mm. oikeus vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja työterveyshuoltoon). Oppisopimusopiskelija on aina kokoaikaisessa (keskimäärin vähintään 25 h / vko) työsuhteessa työnantajansa kanssa

• maksamaan oppisopimusopiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan

• tarjoamaan tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä riittävän monipuolisesti

• nimeämään kokeneemmasta henkilöstöstään opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka vastaa käytännössä opiskelijan ohjaamisesta ja perehdyttämisestä työpaikalla

• palkalliseen työkierron järjestämiseen, mikäli oman työpaikan työtehtäväkenttä ei riitä tutkinnon suorittamiseen

• mahdollistamaan teoriaopintoihin osallistumisen, jos niitä sisällytetään oppisopimukseen

• osallistumaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja/tai näyttöjen arviointiin

Työllistä ja kouluta kesällä

Myös yrittäjänä toimiva voi vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja verkostojaan oppisopimuskoulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena voi olla mikä tahansa yrittäjän toimenkuvaan ja työtehtäviin soveltuva ammatillinen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Vaihtoehtoja on yrittäjyyttä ja yritysjohtamista tukevista tutkinnoista eri alojen ammatilliseen kehittymiseen.

Yrittäjän oppisopimus perustuu oppilaitoksen ja yrittäjän väliseen kirjalliseen sopimukseen eli se ei perustu työsopimukseen, kuten tavallinen oppisopimuskoulutus.Yrittäjän oppisopimus edellyttää ammattitaitoisen työpaikkaohjaajan/mentorin löytämistä. Useimmiten yrittäjä hankkii mentorikseen kollegayrittäjän tai muun kokeneen johtajan.

Ohjaajaksi/mentoriksi ryhtyvälle maksetaan koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin 50€/kk. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa.

Opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle ei makseta koulutuskorvausta, vaikka mentori löytyisi omasta yrityksestä, esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa.


Voit opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky 

  • yel-/myel-vakuutettu

  • y-tunnus

  • yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet

  • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa

  • työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Apuna mentorin etsimisessä voit käyttää esimerkiksi valtakunnallista mentoripankkia https://mentoripankki.recit.fi/ .

Mitä mentorointi on?

Oppisopimuksella opiskelevana yrittäjänä vastaat yhteydenpidosta mentorisi kanssa. Tapaatte tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, yleensä noin 4–6 viikon välein. Yhteydenpito mentoriin kannattaa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.

Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Kustannukset

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen teoriaopetus on yleensä yrittäjälle maksutonta. Joissakin tapauksissa joudutaan sopimaan koulutuksen omavastuuosuudesta, riippuen halutun koulutuksen hinnasta.

Yrittäjällä on oikeus oppilaitoksessa toteutettavien koulutuspäivien osalta samanlaisiin opintososiaalisiin etuuksiin kuin työntekijänä opiskelevalla.

Saat

– motivoituneen ja sitoutuneen työntekijän, jolla on selkeät tavoitteet. Hän on kiinnostunut alastasi ja opiskelee tai haluaa opiskella ammattiin.

 – työpaikan tarpeiden mukaan tehdyn joustavan sopimuksen, jonka keston voitte suunnitella tarvetta vastaavalle ajalle.

– korvausta opiskelijan ohjauksesta 120 € / kk / opiskelija.

Miksi kesäoppisopimus?

1. Uusi työntekijä voi olla apuna joko varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn tai kiireisessä muutaman viikon sesongissa.

2. Kesäavusta on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä. Sopii myös nykyiselle työntekijälle, jolla ei ole koulutusta tai täydennyskoulutukseen.

3. Ammatillisissa opinnoissa olevan opinnot edistyvät tehokkaammin ja hän voi valmistua nopeammin työelämään.

Miten?

Työpaikan, kesätyöntekijän ja oppilaitoksen kesken tehdään oppisopimus. Paperityöt hoitaa oppilaitos.

Sopimukseen tarvitaan mm. vähintään, keskimäärin 25 tuntia viikossa tavoitteena olevan tutkinnon tai sen osan mukaisia työtehtäviä, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja.Työtehtävät ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.

Ota yhteyttä: Elina Kulmala p. 040 680 7032, oppisopimus(at)sedu.fi

Jos tutkinnosta suoritetaan ajallisesti yli puolet oppisopimuksella, pitää opiskelijan hakea oleskelulupaa työnteon (TTOL) perusteella. Tällöin työnteko-oikeus määräytyy työntekijän oleskeluluvan mukaisesti.

Jos henkilö on tullut maahan opiskelijan opiskeluluvalla, hän voi suorittaa ajallisesti korkeintaan puolet tutkintoon johtavista opinnoistaan oppisopimuksella. Opiskelija voi tehdä täysipäiväisesti oppisopimukseen kuuluvaa työtä. Lisäksi hän voi tehdä muita palkkatöitä 30 tuntia viikossa.

Jos opiskelija on suorittanut tutkintoaan ensin oppilaitoksessa opiskelijan oleskeluluvalla, mutta myöhemmin pääosa jäljellä olevista opinnoista suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, pitää hänen hakea työntekijän oleskelulupaa.

Huom. Tutkinto on suoritettava suomen kielellä, jos koulutuksenjärjestäjällä on järjestämislupa vain suomenkieliseen koulutukseen.

Maahanmuuttajat, joilla on vielä haasteita suomen kielessä, ohjataan pääsääntöisesti Sedun kielitestiin. Jos henkilö ei pääse läpi kielitestistä, keskustellaan yhdessä opettajan ja työnantajan sekä potentiaalisen opiskelijan kanssa, olisiko mahdollista, että opiskelija saavuttaisi ennen tutkintosuoritusten tekemistä sellaisin kielitaidon, jotta pystyy suoriutumaan tutkinnosta suomen kielellä. Oppisopimuskoulutukseen voidaan sisällyttää suomen kielen opintoja, mikäli tämä työnantajalle sopii. Tämä pidentää todennäköisesti jonkin verran suunniteltua oppiaikaa, mikä on hyvä ottaa huomioon.

KOULUTUSSOPIMUS

Koulutussopimus korvaa entisen työssä oppimisen ja työharjoittelun. Koulutussopimuksella opiskeleva ei ole työsuhteessa työpaikkaan vaan oppilaitoksen kirjoilla ja vastuulla. Koulutussopimuksen kestoa ei ole ajallisesti rajattu, vaan sen etenemisestä sovitaan tutkinnon osa kerrallaan.

Koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Sen aikana molempien osapuolien niin halutessa voidaan sopia siirtymisestä työsopimukseen perustuvaan oppisopimukseen. Nämä kaksi työpaikalla tapahtuvan opiskelun muotoa ovat joustavasti yhdistettävissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Työelämäpalvelut, oppisopimus, s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627

Lisätietoa palkkatuesta