Laajennettu oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Tällä uudistuksella jokaiselle nuorelle halutaan taata toisen asteen tutkinto. Uudistuksen myötä astui voimaan ensimmäisenä hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen.

Tältä sivulta löydät tärkeimmät faktat, mitä uudistuksen toteutuminen käytännössä Sedussa tarkoittaa. Mikäli jokin asia jää askarruttamaan, voit jättää kysymyksesi sivulla näkyvän Sedun chatbotin (”Kysy oppivelvollisuudesta”) kautta.

Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajeneminen koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Jos perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei kuulu oppivelvollisuuden laajentumisen piiriin.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta, tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi vain silloin, kun oppivelvollinen on aloittanut uudet opinnot. Asia tarkistetaan rekistereistä tai oppivelvolliselta. Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusia opintoja, asiasta tehdään ilmoitus asuinkunnalle.

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä

 • toisen asteen koulutukseen,
 • nivelvaiheen koulutukseen tai
 • muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan.

Pääsääntöisesti opintoihin hakeudutaan perusopetuksen päättämisvuoden keväällä eli 9. luokan keväällä yhteishaussa.  Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa perusopetuksen päättymisen jälkeen yhteishaussa, hänen tulee hakeutua koulutukseen jatkuvassa haussa.

Oppivelvollisella on oikeus vaihtaa alaa ja hakeutua uudelleen. Jos et koe opiskelevasi oikealla alalla, ota yhteyttä ensisijaisesti oman alasi opinto-ohjaajaan.

Oppivelvolliselle:  Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Opettajat seuraavat osallistumista opetukseen ja merkitsevät poissaolot Wilmaan. Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja, opettaja on yhteydessä huoltajaan.
Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi viimeistään 1 kk:n kuluessa siitä, kun hän on viimeksi osallistunut opetukseen, näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Huoltajalle: Opiskelijan osallistumista opetukseen voi seurata Wilman huoltaja-liittymän kautta. Jos opiskelija laiminlyö opintojaan, vastuuohjaaja on yhteydessä huoltajaan. Huoltaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että opiskelija osallistuu opetukseen.
Jos opiskelijalle kertyy luvattomia poissaoloja, eikä huoltajaa tavoiteta, asiasta tehdään ilmoitus asuinkunnalle.

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus ohjata oppivelvollinen soveltuvaan koulutukseen. Kunta voi myös osoittaa opiskelupaikan (viimeinen vaihtoehto).

Oppivelvollinen voi keskeyttää opinnot perustelluista syistä esim. varusmiespalveluksen, raskauden tai sairauden vuoksi. Keskeyttämisestä oppivelvollisen ja huoltajan pitää tehdä hakemus.
Opinnoista voi erota vain, jos oppivelvollisella on uusi opiskelupaikka.

Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi vain silloin, kun oppivelvollinen on aloittanut uudet opinnot. Asia tarkistetaan rekistereistä tai oppivelvolliselta. Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusia opintoja, asiasta tehdään ilmoitus asuinkunnalle.

Oppilaitos voi kurinpitotoimena erottaa opiskelijan enintään 3 kk:n ajaksi. Määräaikaisen erottamisen ajaksi oppilaitos, oppivelvollinen ja huoltaja laativat suunnitelman opintojen suorittamisesta.
Opiskelijalla säilyy myös tuona aikana oikeus opiskeluhuollon palveluihin.

Sedussa on linjattu seuraavasti

 • Oppivelvollisten opiskelijoiden osalta opiskelu on maksutonta. Maksutonta on opetus, päivittäinen ruokailu, opetuksessa tarvittavat oppikirjat, työvälineet, -asut ja -aineet sekä muu oppimateriaali. Niiden opiskelijoiden osalta, jotka eivät ole oppivelvollisia, voidaan periä kohtuullisia maksuja.
 • Sedun koulutustiimit ovat määritelleet aloilla tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, ja ne on yhtenäistetty hankintojen osalta. Sedun jokaisessa yksikössä toimitaan aloittain samalla tavalla.
 • Kaikkissa hankinnoissa painotetaan vastuullisuutta ja kierrätystä. Oppikirjat ja -materiaalit ovat oppivelvollisten yhteiskäyttöisiä, ja mahdollisuuksien mukaan käytetään sähköisiä e-kirjoja.
 • Sertifikaatit, kortit, passit, todistukset ja muut lupa-asiakirjat ovat oppivelvolliselle opiskelijalle maksuttomia, mikäli tutkinnon perusteet niitä edellyttävät.
 • Jokaisella kampuksella on opiskelijoiden yhteiskäytössä kiinteitä ja kannettavia tietokoneita, tarvittavat ohjelmistot sekä tulostusmahdollisuus. Lisäksi oppivelvollisilla on mahdollisuus myös tietokoneiden henkilökohtaiseen lainaamiseen.
 • Henkilökohtaiset tietokoneet hankitaan seuraavien alojen oppivelvollisille opiskelijoille: tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta ja media-ala ja kuvallinen ilmaisu sekä kahta tutkintoa (ammatilllinen perustutkinto ja yo-tutkinto) suorittaville


Opiskelijalle maksuttomia ovat

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)
 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet

Maksuttomuuden piiriin kuuluvat myös tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät tutkinnon perusteissa edellytettävät alakohtaiset pätevyydet ja työelämän lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortit, tulityökortti tai hygieniapassi. Myös tutkinnon suorittamiseksi edellytettävät tutkinnon perusteissa mainitut viranomaismaksut, ajokorttimaksut ja lääkärintodistukset kuuluvat maksuttomuuden piiriin.

Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet. Koulutuksen järjestäjä vastaa työvälineiden ja -asujen korjaamisesta ja huollosta. Opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä olevien työvälineiden ja -asujen tavanomainen puhdistus ja pesu voidaan kuitenkin osoittaa myös opiskelijan vastuulle.

Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. 

Maksuttomuus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät tule laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.  Opiskelijat, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä maksavat itse mm. työvaatteet ja -kengät sekä työkalupakit sovitun hinnaston mukaisesti. Jos opiskelija ei kuulu maksuttomuuden piiriin, hänellä on jatkossakin oikeus opintotukilain mukaiseen oppimateriaalilisään, ks. KELAn sivuilta opintotuki

Kyllä, laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan koulumatkakulut korvataan, kunhan koulumatka on yli 7 km.
Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. (Lähde: OKM https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta)
Katso Kelan sivuilta https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta.

Koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti joukkoliikenteen käytön perusteella. Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, myönnetään koulumatkatuki ns. oman matkustustavan perusteella. Tämä tarkoittaa, että opiskelija järjestää itse kulkemisen oppilaitokseen ja opiskelijalle maksetaan ns. taksa-asetuksen mukainen korvaus. Tästä linkistä löydät matkan laskennallisen kustannuksen (OKM:n asetus)
Esim. matkan pituus yli 25 mutta alle 30 km / yhdensuuntaisen matkan laskennallinen kustannus 4,88 euroa
Lisätietoa koulumatkatuen myöntämisestä ja hakemisesta löydät KELAn nettisivuilta.

Sedulla on tietty määrä asuntolapaikkoja. Asuntolapaikka Sedussa myönnetään ensisijaisesti oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuille oppivelvollisille, siis opiskelijoille, jotka

 • ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän 1.1.2021 jälkeen ja
 • suorittavat ammatillista perustutkintoa tai tutkintoon valmentavaa koulutusta.

Kaikkien hakijoiden kohdalla huomioidaan tarve asuntolapaikalle, mm. matkakriteerit.
Katso asuntolapaikan myöntämisen perusteet.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Esimerkiksi jos opiskelija 16-vuotiaana siirtyy perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä on lähtökohtaisesti 4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen.

Tämän aikajakson sisällä maksuttomuus koskee tutkintotavoitteista koulutusta sekä erilaisia nivelvaiheen koulutuksia. Maksuttomuus ei katkea, vaikka opiskelija tämän aikajakson sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa.

Jos oppivelvollinen opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillisista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Laissa ei nimenomaisesti säädetä, että jokaiselle opiskelijalle tulee hankkia tietokone, vaan lain mukaan maksuttomia ovat opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet. Sedussa lähtökohtaisesti opiskelijat käyttävät luokkahuoneissa / lainaamoissa olevia tietokoneita.

Sedussa liiketoiminnan, media-alan ja kuvallinen ilmaisun sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutusalojen opiskelijoille sekä kahta tutkintoa suorittaville (ammatilllinen perustutkinto ja yo-tutkinto) opiskelijoille hankitaan tietokone henkilökohtaiseen käyttöön.